Salgs- og leveringsbetingelser

MASKINKONSTRUKTION - MASKINFREMSTILLING - HYDRAULIK - PNEUMATIK

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HYTEK A/S

1. Anvendelse Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne gælder tillige for montage og servicearbejde, jf. pkt.9.
2. Tilbud Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af HYTEK A/S gyldige 90 dage fra tilbudsdato. Der henvises til ordrebekræftelse i pkt. 3. Ved bestilling efter fristens udløb har HYTEK A/S retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet. HYTEK A/S har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse må ikke uden HYTEK’s tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.
Ingen handelsagent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og HYTEK A/S tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra HYTEK A/S.
3. Ordrer Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af HYTEK A/S, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for HYTEK’s kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af HYTEK’s tab, herunder avancetab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden forbindende. HYTEK A/S forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen
Ingen agent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebekræftelse eller kontrakt, og HYTEK A/S tager intet ansvar herfor, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra HYTEK A/S.
4. Leveringsbetingelser Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), jf. Incoterms 2000. Leveringstiden regnes fra datoen for HYTEK’s skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne også være HYTEK A/S i hænde. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan HYTEK A/S hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført HYTEK A/S ved køberens misligholdelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske forhold, og mangel på underleverancer, råvarer og forsyninger, som HYTEK A/S ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. HYTEK A/S påtager sig i disse situationer intet ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er HYTEK ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser som ikke skyldes HYTEK ‘s misligholdelse, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Ved forsendelse emballeres produkterne efter HYTEK ‘s skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved frankolevering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
5. Betaling Med mindre anden aftale foreligger, såfremt HYTEK A/S forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter HYTEK ‘s valg. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som HYTEK A/S ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse.
Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes. Betales forudbetalingen senere, forrykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til HYTEK A/S Virkelystvej 6, 9870 Sindal.
6. Ejendomsret De leverede varer forbliver HYTEK ‘s ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt eller handelsaftalen er opfyldt.
Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.
7. Ansvar for mangler HYTEK A/S yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er pligtig til at respektere og anerkende HYTEK ‘s afhjælpningsret, som gælder i samme periode. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af HYTEK A/S godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden HYTEK ‘s forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningspligten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest 2 døgn efter, efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Dele, der er udsat for slitage er ikke dækket af denne garanti. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til HYTEK ‘s disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved købers ejerskifte. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af HYTEK A/S, erstattes kun i samme omfang, som HYTEK A/S opnår erstatning hos underleverandøren.
8. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).
HYTEK A/S er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af HYTEK A/S produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af HYTEK A/S eller anden, som HYTEK A/S har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. HYTEK A/S er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. HYTEK A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang HYTEK A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde HYTEK A/S skadesløs i samme udstrækning, som HYTEK‘s ansvar er begrænset efter de foregående punkter. [FIRMA]
9. Montage og servicearbejde. Alle leverancer er ekskl. montage, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Montagearbejder kan udføres af HYTEK ‘s montører i overensstemmelse med de aftalte montagebetingelser.[FIRMA] Anbringelse af dele og montage af disse sker for købers risiko, hvorfor køber altid selv må sørge for at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser fra såvel bygningsmyndigheder som fabrikstilsynet eller andre vedkommende myndigheder. Det er købers pligt at indhente sådanne tilladelser og godkendelser.[FIRMA] Udgifter til bygningsarbejder, herunder ændringer og forstærkninger, som før eller efter produktets levering og montage måtte vise sig nødvendige, påhviler køber.
Opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, med mindre andet er skriftlig aftalt. Det er en forudsætning for HYTEK ‘s rettidige udførelse af servicearbejder, at køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. HYTEK ‘s ansvar for mangler omfatter i forbindelse med montage- og servicearbejder udelukkende de af HYTEK A/S leverede reservedele og/eller de af HYTEK A/S udførte reparationer, ændringer mv.
10. Særlige betingelser. Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende, henviser HYTEK A/S til Almindelige Leveringsbetingelser NL92.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem “NL92” og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.
11. Voldgiftsparagraf. Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved voldgift af en af Det Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret og i henhold til de for v oldgiftsrettens gældende regler.

Scroll to Top